Servis


Naša spoločnosť vykonáva záručné aj pozáručné servisné služby na nami dodaný tovar ale aj na tovar dodaný tretími osobami.

Servisné práce sa vykonávajú na základe písomnej objednávky zo strany objednávateľa na náš mail: marzap@marzap.sk

Cena servisných služieb:
V čase od 8:00 - 17:00 hod.            9,00 Eur bez DPH/ hodina / osoba
bez materiálu
V čase od 17:00 - 08:00 hod.          18,00 Eur bez DPH/ hodina / osoba
bez materiálu      
Pošas víkendu a sviatku                13,00 Eur bez DPH/ hodina / osoba

bez materiálu
Garančná prehliadka:                     40,00 Eur bez DPH / 1ks

Cena za dopravu:
Kilometrová sadzba sa účtuje z miesta sídla firmy po zákazníka tam aj späť
Kilometrová sadzba:                       0,40 Eur bez DPH/ km
Čas strávený na ceste:                   9,00 Eur bez DPH/ hodina / osoba


Náhradné diely:
V prípade, ak je potrebné na odstránenie poruchy použiť náhradný diel bude o tom informovaný objednávateľ. Po odsúhlasení ceny za nahradný diel bude diel použitý na odstránenie poruchy pokiaľ ho budú pri sebe mať servisný technici. Ak by náhradný diel pri sebe nemali servisný technici bude náhradný diel po odsúhlasení objednávateľom objednaný a dodaný na odstránenie poruchy.

Platobné podmienky:
Platba za výkon servisného zásahu sa uskutoční bankovým prevodom na základe zálohovej faktúry alebo faktúry poprípade v hotovosti.
Faktúra bude vystavená na základe cenovej ponuky alebo servisného záznamu. Ak bude platba vykonaná v hotovosti bude vystavený prijímový doklad na základe kotrého bude potom zaslaná faktúra.

Doklad o servisnom zásahu:
Po vykonaní servisného zásahu bude vystavený servisný list, kde objednávateľ alebo poverená osoba svojím podpisom potvrdzujú že všetky údaje na servisnom liste sú pravdivé.