ServisNaša spoločnosť vykonáva záručné aj pozáručné servisné služby na nami dodaný tovar ale aj na tovar dodaný tretími osobami.

Servisné práce sa vykonávajú na základe písomnej objednávky zo strany objednávateľa na náš mail: marzap@marzap.sk

Cena servisných služieb:
V čase od 8:00 - 16:00 hod.            20,00 Eur bez DPH/ 1 servisný technik/ hodina
bez materiálu
V čase od 16:00 - 22:00 hod.          45,00 Eur bez DPH/ 1 servisný technik/ hodina
bez materiálu      
V čase od 22:00 - 8:00 hod.            100,00 Eur bez DPH/ 1 servisný technik/ hodina

a počas sviatkov a víkendov
bez materiálu

Cena za dopravu:
V rámci mesta Galanta     10,00 Eur bez DPH/ jednotný poplatok
Mimo mesta Galanta           0,50 Eur bez DPH/ km


Náhradné diely:
V prípade, ak je potrebné na odstránenie poruchy použiť náhradný diel bude o tom informovaný objednávateľ. Po odsúhlasení ceny za nahradný diel bude diel použitý na odstránenie poruchy pokiaľ ho budú pri sebe mať servisný technici. Ak by náhradný diel pri sebe nemali servisný technici bude náhradný diel po odsúhlasení objednávateľom objednaný a dodaný na odstránenie poruchy.

Platobné podmienky:
Platba za výkon servisného zásahu sa uskutoční bankovým prevodom na základe zálohovej faktúry alebo faktúry poprípade v hotovosti.
Faktúra bude vystavená na základe cenovej ponuky alebo servisného záznamu. Ak bude platba vykonaná v hotovosti bude vystavený prijímový doklad na základe kotrého bude potom zaslaná faktúra.

Doklad o servisnom zásahu:
Po vykonaní servisného zásahu bude vystavený servisný list, kde objednávateľ alebo poverená osoba svojím podpisom potvrdzujú že všetky údaje na servisnom liste sú pravdivé.